Aktuálně

Šebkův palác, Politických vězňů 7
Praha

Evropské liberální fórum, Institut pro politiku a společnost a Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) si Vás dovolují pozvat na ELF Expertní fórum na téma migrace.

Fórum se koná 9. března 2018 od 9:00 do 18:00 v Šebkově paláci (Politických vězňů 7, Praha). Pracovním jazykem je angličtina. Panelové diskuse budou simultánně tlumočeny do češtiny.

Diskutovaná témata:

  • Ekonomická migrace v rámci Evropy a její dopady
  • Migrační krize a budoucnost migrační politiky EU
  • Prosazování a podpora úspěšné integrace

Akce je součástí série expertních fór pořádaných po celé Evropě. Cílem setkání je diskuse různorodých pohledů na migrační problematiku a jejich zapracování do programového prohlášení ALDE pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019.


PROGRAM

8:30 – 9:00
Registrace

9:00 – 9:10
Úvod
Airis Meier, Evropské liberální fórum, člen správní rady (Estonsko)

9:10 – 9:45
Uvodní slovo
Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost
Andrej Babiš, předseda vlády České republiky, hnutí ANO 2011

9:45 – 10:00
Hlavní řečník
Martin Stropnický, ministr zahraničních věcí České republiky, hnutí ANO 2011

10:00 – 10:30
Migrace v číslech
Marc Arno Hartwig, vedoucí italského hotspotu při DG HOME, Evropská komise (Itálie)

10:30 – 12:30
PANEL 1: Ekonomická migrace v rámci Evropy a její dopady
Luis Garicano, viceprezident, ALDE Party (Španělsko)
Dušan Drbohlav, profesor, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Wido Geis, Seniorní ekononom pro rodinou a migrační problematiku, Německý ekonomický institut (Německo)
Martin Reguli, analytik, Nadace F. A. Hayeka (Slovensko)

Moderuje:
Jan Schroth, projektový manažer, Mezinárodní organizace pro migraci

12:30 – 13:30
Přestávka na oběd

13:30 – 15:30
PANEL 2: Migrační krize a budoucnost migrační politiky EU
Petr Ježek, poslanec Evropského parlamentu
Cecilia Wikström, poslankyně Evropského parlamentu (Švédsko)
Malik Azmani, poslanec, VVD (Nizozemsko)
Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra ČR

Moderuje:
Tomáš Jungwirth, Policy Officer, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

15:30 – 16:00
Přestávka na kávu

16:00 – 18:00
PANEL 3: Prosazování a podpora úspěšné integrace
Bart Somers, prezident ALDE v Evropském výboru regionů, starosta města Mechelen (Belgie)
Antonio Stango, národní koordinátor, prezident Italské federace lidských práv, ALDE (Itálie)
Bohdan Rajčinec, tajemník, Ukrajinská iniciativa v České republice

Moderuje:
Marie Jelínková, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

18:00 – 19:00
Networking a sklenice vína


PANEL 1: Ekonomická migrace v rámci Evropy a její dopady
Mladí, mobilní a ekonomicky aktivní Evropané se často stěhují za prací. Vyplňují tak mezery na pracovním trhu svých hostitelských měst a přispívají k rozvoji některých sektorů lokální ekonomiky. Tyto pohyby mají zároveň svůj kulturní a společenský dopad v řadě oblastí jako je bydlení, vzdělávání, společenská koheze, či vztahy mezi starousedlíky a nově příchozími. Cílem panelu je hledání odpovědí na otázky související s řešením problémů a maximalizací výhod spojených s ekonomickou migrací v rámci Evropy včetně největšího možného využití znalostí přistěhovalců. Cílem je rovněž identifikovat cesty, pomocí kterých se může evropský trh vyrovnat s nově příchozí pracovní silou a jejími specifiky, a zároveň jasně vymezit roli, kterou by v tomto procesu měla hrát vláda.

PANEL 2: Migrační krize a budoucnost migrační politiky EU
Cílem panelu je v rámci otevřené diskuze nalézt odpovědi na řadu otázek související s migrační krizí v EU. Debata se zaměří na současné problémy. Mezi ně patří zejména nedostatečná koordinace migrační a azylové politiky mezi členskými státy i v rámci spolupráce se sousedními zeměmi, Dublinská dohoda a její možná revize či zrušení, současná návratová politika, rozsah finanční podpory EU pro uprchlíky a žadatele o azyl, budoucnost dohody mezi EU a Tureckem, stabilizace Libye, situace v současných přijímacích centrech i rostoucí počet operací agentury Frontex a jejich financování.

PANEL 3: Prosazování a podpora úspěšné integrace
I přes setrvávající nutnost zlepšení současných integračních politik mohou státy EU poukázat na řadu úspěšných opatření v oblasti integrace ekonomických migrantů i žadatelů o azyl. Cílem panelu je podrobněji rozebrat všechny nástroje úspěšného začleňování migrantů s úmyslem podpoření přijetí takového inovativního integračního modelu pro Evropu. Model by měl pomoci členským státům současnou krizi překonat. Cílem je současně nalezení příkladů dobré praxe. Ty přispívají k vytváření rovnováhy mezi odpovědností státu a místními komunitami, posilování pozitivního pohledu na migranty a uprchlíky v očích veřejnosti, úspěšné kulturní integraci migrantů i k uplatnění jejich pracovního potenciálu. Smyslem debaty je rovněž definovat priority EU v oblasti změn regulací o legální migraci.


Registrace

Políčka označená * jsou povinná


Subjekt údajů dává odesláním přihlášky souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem Institut pro politiku a společnost, z.s., sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ: 227 68 670. Institut pro politiku a společnost, z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách Institutu pro politiku a společnost prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat korespondenčně nebo emailem na office@politicsandsociety.cz.


Místo
Šebkův palác, Politických vězňů 7, Praha

Expertní fórum je organizováno Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a kofinancované Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.

Fórum je pro zvané hosty. Změna programu vyhrazena.