V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

V rámci stáže v Institutu pro politiku a společnost jsem působila jako stážista v analytickém týmu. Náplní mé stáže byla práce, která byla velmi různorodá a umožnila mi vyzkoušet si různé druhy ůkonů jako administrativa, překlady či vypracovávání analýz a psaní článků. Během doby trvání stáže jsem měla možnost rozvinout své dosavadní dovednosti a také získat nové.

Ve zlepšování svých dovedností jsem shledala jako nejvíce přínosnou takovou práci, která pro mě byla výzvou. V pracovním procesu byly ale stejně tak důležité i menší dílčí úkoly, které mě v kombinaci s těmi náročnějšími naučily lepší organizaci času, pracovní disciplíně a komunikaci. Také mi umožnila rozpoznat, na které dovednosti je třeba se zaměřit a zlepšovat je. Velmi jsem ocenila možnost realizovat i své vlastní nápady na témata, která jsem mohla publikovat formou článků. Velkým pozitivem této zkušenosti pro mě také byla ochota a vstřícnost všech zaměstnanců Institutu, se kterými jsem měla možnost spolupracovat, včetně ředitelky Institutu, se kterou mi bylo ctí spolupracovat na mých posledních projektech. Přestože momentální situace neumožnila mou fyzickou účast na pracovišti a s tím spojenou zkušenost s networkingem, což by se dalo označit jako negativní, byla pro mě zkušenost s prací formou home office přínosem.  Jak jsem již zmínila výše, umožnila mi rozvinout organizační a plánovací schopnosti v nestandardních pracovních podmínkách.

Závěrem hodnotím mou stáž v Institutu pro politiku a společnost, která byla mou první stáží a zkušeností v oboru vůbec, jako zásadní pro mé další působení na příštích pozicích a také jako skvělou životní zkušenost.