NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Institutu pro politiku a společnost, z.s.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou pořadatelem akce Institutem pro politiku a společnost, z.s., IČO: 227 68 670, se sídlem Babická 2329/2, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 23518 (dále jen „pořadatel“ a/nebo „provozovatel“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor konání jím pořádané akce (dále jen „areál akce“) a využívajících zařízení umístěných v areálu akce, (dále jen „návštěvní řád“).

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech vzdělávacích, společenských a/nebo kulturních akcí pořadatele (dále jen „akce“). Cílem návštěvního řádu akce je též zajištění příjemné a bezpečné společenské atmosféry v areálu.

1.3 Účastníkovi vzniká právo účasti na akci potvrzením jeho registrace učiněné na webové stránce www.politikaspolecnost.cz není-li mezi účastníkem a pořadatelem domluveno jinak (dále jen „vstupenka“).

1.4 Potvrzením registrace, předložením vstupenky či jiného dokladu opravňujícího ke vstupu do areálu a/nebo vstupem do areálu akce vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu akce se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu akce.

1.5 Návštěvníkem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu akce, a to včetně zástupců médií. Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu akce na základě zvláštního smluvního vztahu s pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery (dále jen „personál“).

2. Areál akce

2.1 Areál akce slouží návštěvníkům k trávení volného času a k aktivní účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány pořadatelem.

2.2 Veřejnost může do areálu akce, resp. do příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem pořadatele a/nebo pouze v návštěvních hodinách a/nebo pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.3 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí pracovníci pořadatele a další k tomu pořadatelem pověřené a řádně označené osoby, bezpečnostní služba, resp. její řádně označení pracovníci.

2.4 V areálu akce mohou pobývat pouze návštěvníci s platnou vstupenkou, potvrzenou registrací nebo jiným dokladem opravňujícím je k pobytu v areálu, resp. v jeho jednotlivých zónách. Každá osoba v areálu akce je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít při sobě vstupenku a/nebo jiný doklad opravňující k pobytu v areálu a na žádost pracovníka pořadatele, pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu akce, nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu kdykoliv vyveden.

2.5 Vstupenka do areálu akce platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a případně také sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní, není-li pořadatelem stanoveno jinak. Návštěvník, který hodlá v tentýž den areál akce opětovně navštívit, může být na jeho výslovnou žádost a na základě rozhodnutí / povolení pořadatele opětovně vpuštěn. Vstupenka je nepřenosná, pokud na vstupence není výslovně uvedeno jinak.

2.6 Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu
akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny bez uvedení důvodu. Stejně tak nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být z areálu akce vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby bez předchozího sdělení důvodu.

2.7 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu akce vpuštěny a/nebo budou z areálu akce vyvedeny, nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených na vstup a účast na akcích pořádaných v areálu akce. Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu akce.

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci akce jsou povinni chovat se v jeho areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akcí pořádaných v areálu akce.

3.2 Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby.

3.3 Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4 Návštěvníci akce mají zakázáno vnášet do areálu akce a/nebo mít v areálu akce v držení zejména následující předměty:

3.4.1 rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;

3.4.2 zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;

3.4.3 leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;

3.4.4 lahve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;

3.4.5 pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;

3.4.6 alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;

3.4.7 zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;

3.4.8 bez předchozího schválení ze strany pořadatele materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;

3.4.9 nadměrná zavazadla;

3.4.10 materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery pořadatele, a/nebo jakékoliv jiné materiály, jejichž užitím v areálu by mohla být porušena ochrana dobrého jména pořadatele a jeho partnerů;

3.4.11 všechny druhy dronů a jiných létajících či jezdících modelů včetně modelů na dálkové ovládání a mají zakázáno je provozovat / používat bez předchozího písemného povolení pořadatele.

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu akce má právo rozhodnout pořadatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovníci bezpečnostní služby a/nebo jemu nadřízené osoby, při vstupu do areálu akce, popř. i kdykoliv po
vstupu návštěvníka do areálu akce. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. Osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku jsou povinny tyto předměty zanechat na svoji odpovědnost mimo areál akce. V opačném případě pozbývají osoby držící
nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny.

3.5 Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům pořadatele, pořadatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.

3.6 Návštěvníci akce souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky pořadatele, pořadatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.
V rámci bezpečnostní prohlídky mohou být návštěvníci areálu podrobeni kontrole např. prostřednictvím k tomu určených technických prostředků.
Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.
Návštěvníkům akce je dále zakázáno:

3.6.1 projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

3.6.2 bez předchozího schválení ze strany pořadatele propagovat jakýkoliv výrobek nebo službu;

3.6.3 vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky, resp. jsou určeny pro personál a/nebo k nimž nemá návštěvník odpovídající vstupní oprávnění;

3.6.4 vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, personál nebo účinkující – např. jevišť a hledišť;

3.6.5 sedět a/nebo ležet a/nebo stát a/nebo klečet na zábranách, plotech, nášlapných bariérách a dalších zařízeních či technických prostředcích pořadatele a jeho dodavatelů, které nejsou k výše uvedeným činnostem výslovně určeny;

3.6.6 pořizovat v areálu jakékoliv zvukové, či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu pořadatele;

3.6.7 vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

3.6.8 kouřit v pronajatých stanech, prostorách šapitó stanů a jakýchkoliv jiných prostorách s přístřeškem;

3.6.9 svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením pořadatele, resp. jeho dodavatelů usídlených v areálu;

3.6.10 jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu akce;

3.6.11 ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu akce, a to včetně parkových dřevin a travin;

3.6.12 popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu akce;

3.6.13 konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál akce;

3.6.14 pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené pořadatelem;

3.6.15 vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce pořadatele.

3.7 Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:

3.7.1 počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru;

3.7.2 respektovat zákaz – zakládání ohně, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechniky v areálu akce či v jeho sousedství;

3.7.3 v případě zjištění požáru postupovat v souladu s požární poplachovou směrnicí, která je přílohou tohoto návštěvního řádu;

3.7.4 respektovat zákaz rozdělávání ohně v celém areálu akce.

3.8 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu pořadatele vykonávat v areálu akce jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.

3.9 Návštěvníci se při vstupu do jednotlivých částí areálu akce seznámí s provozním řádem/provozními podmínkami předmětného prostoru a jsou povinni se tímto provozním řádem/podmínkami v příslušném prostoru řídit a respektovat pokyny pořadatele, resp. jím pověřených osob.

4. Odpovědnost za škodu

4.1 Vstup a užívání areálu akce uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu akce počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka zaviněním jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě a/nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.

4.2 Návštěvníci jsou povinni odkládat věci pouze na místech k tomuto účelu přímo vyhrazených pořadatelem. Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k odkládání či úschově. Věci odložené mimo místa k tomuto účelu vyhrazená pořadatelem mohou být pořadatelem z důvodu bezpečnosti odstraněny a dále s nimi bude pořadatelem nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4.3 Návštěvníci jsou povinni odevzdat pořadateli, pořadatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu akce. V případě, že návštěvníci v areálu akce naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat pořadatele, pořadatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá pořadateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4 Pořadatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena pořadateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo škoda.

4.5 Návštěvníci jsou povinni informovat pořadatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku škody v areálu akce.

4.6 V případě evakuace areálu akce, resp. jeho částí, či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici“ a evakuační řád areálu a řídit se pokyny pořadatele, pořadatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného
záchranného systému.

5. Pořizování audio-vizuálních záznamů a monitorování areálu

5.1 Návštěvníci berou na vědomí, že pořadatel pořizuje v areálu akce obrazové nebo audiovizuální záznamy dění na akci. Tyto záznamy jsou pořizovány při současném respektu k nezbytné míře soukromí návštěvníků, avšak návštěvníci nejsou zvlášť tázáni po výslovném souhlasu ani nejsou na pořizování záznamů individuálně upozorňováni. Návštěvníci dále berou na vědomí, že pořadatel tyto záznamy používá k své sebeprezentaci zejména jejich zveřejněním na svém webu a na YouTube.
Pořadatel vyhoví případnému výslovnému nesouhlasu návštěvníka, který je zaznamenáván, s pořizováním záznamu; nesouhlas se je třeba sdělit ústně osobě, která za pořadatele záznam pořizuje, způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co návštěvník žádá.

5.2 Návštěvníkům není povoleno pořizovat audiovizuální záznamy z akce bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu akce nebo jeho částem. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a/nebo jeho části, či k dispozici u pořadatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2022.