Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich aktivit. Níže naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů Institutem pro politiku a společnost, z. s. (dále jen „IPPS“).

Jaké osobní údaje o Vás bude IPPS zpracovávat a pro jaký účel a na základě jakého právního základu je bude používat?

IPPS bude zpracovávat mimo jiné vaši emailovou adresu za účelem zasílání informací o činnosti IPPS a pozvánek na akce pořádané IPPS prostřednictvím emailových zpráv.

Tyto vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k našemu postavení a účelům, pro které v souvislosti s tím vaše osobní údaje zpracováváme, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:
je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření; před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost;
je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti;
pro ochranu našich práv a právem chráněných a oprávněných zájmů;
na základě Vašeho souhlasu.

Po jakou dobu bude IPPS vaše osobní údaje zpracovávat?

IPPS bude Vaše osobní údaje zpracovávat do doby 5 let od vámi navštívené poslední akce. Dále osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, přestaneme zpracovávat ve chvíli odebrání souhlasu. Souhlas můžete jednoduše odvolat dle níže uvedeného postupu nebo v každém obdrženém emailu.

Jak bude IPPS nakládat s vašimi osobními údaji?

IPPS bude vaše osobní údaje zpracovávat v běžné a i automatizované podobě.

K vašim osobním údajům budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci IPPS. K Vašim osobním údajům mohou mít dále přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná se o třetí osoby, které pro IPPS zpracovávají pro daný účel Vaše osobní údaje. K Vašim osobním údajům takto mohou mít přístup poskytovatelé externích služeb pro IPPS, zejména poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, marketingových a analytický služeb. Tito zpracovatelé budou též dostatečně chránit Vaše osobní údaje a budou splňovat všechny požadavky nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto typům subjektů:
Našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás provozují servery a další software a služby.
Pro automatizované zpracování využíváme především služby Google Drive, jehož provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
Další skupina dodavatelů či partnerů.

Poučení o Vašich právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete jej kdykoliv odvolat ve vámi zvoleném rozsahu zasláním požadavku na adresu sídla IPPS nebo na email office@politikaspolecnost.cz.

V případě, že udělený souhlas odvoláte, nehrozí Vám žádná sankce. Pokud tak ale učiníte, nebude IPPS moci pro zpracovávat Váš osobní údaj, v případě emailové adresy Vám nadále zasílat informace o činnosti IPPS a pozvánky na akce pořádané IPPS.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vaší emailové adresy, kterou IPPS zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (např. na základě oprávněného zájmu IPPS pro prokázání Vámi uděleného souhlasu).

Jako subjekt osobních údajů máte právo:
kdykoliv odvolat udělený souhlas,
požadovat po IPPS informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, tyto údaje aktualizovat nebo opravit,
požádat IPPS o výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,
požádat IPPS o omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování.

K výkonu těchto práv se na IPPS můžete obrátit písemně na adresu sídla IPPS nebo emailem na adresu office@politikaspolecnost.cz.

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je IPPS povinno tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů je IPPS oprávněno účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Institut pro politiku a společnost, z. s.

Sídlem Babická 2329/2/2, Chodov, 149 00 Praha 4

email.: office@politikaspolecnost.cz