Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. Níže naleznete informace rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů Institutem pro politiku a společnost, z. s. (dále jen „IPPS“) za účelem registrace na debatu nebo akci pořádanou IPPS.

Jaké osobní údaje o Vás bude IPPS zpracovávat a pro jaké účely je bude používat?

IPPS o Vás bude zpracovávat Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu za účelem Vaší registrace na debatu nebo akci pořádanou IPPS a komunikace s Vámi ohledně této registrace. Pokud jste uvedli do registračního formuláře i otázku, kterou chcete položit řečníkovi, bude o Vás IPPS i tento osobní údaj. Z akcí a debat IPPS jsou pořizovány audiovizuální záznamy (video záznam, fotografie), které mohou být dále využity pro marketingové účely. Svou registrací potvrzujete svůj souhlas s pořízením těchto audiovizuálních záznamů.

Po jakou dobu bude IPPS Vaše osobní údaje zpracovávat?

IPPS bude Vaše osobní údaje uchovávat do splnění stanovené účelu zpracování, tedy zejména do konání dané akce nebo debaty pořádané IPPS.

Jak bude IPPS nakládat s Vašimi osobními údaji?

IPPS bude Vaše osobní údaje zpracovávat v automatizované podobě. Pro automatizované zpracování využívá IPPS především služby Google Drive, jehož provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci IPPS. K Vašim osobním údajům mohou mít dále přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná o třetí osoby, které pro IPPS zpracovávají pro daný účel Vaše osobní údaje. K Vašim osobním údajům takto mohou mít přístup poskytovatelé externích služeb pro IPPS, zejména poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, marketingových a analytický služeb. Tito zpracovatelé budou též dostatečně chránit Vaše osobní údaje a jejich zpracování bude splňovat všechny požadavky Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování a Vaše osobní údaje nebudou zasílány primárně mimo EU. S ohledem na obvykle užívané systémy se může však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat.

Poučení o Vašich právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu sídla IPPS nebo na email office@politikaspolecnost.cz. Poskytnutí souhlasu je nicméně podmínkou pro registraci na uvedenou debatu nebo akci pořádanou IPPS.

V případě, že udělený souhlas odvoláte, nehrozí Vám žádná sankce. Pokud tak ale učiníte, nebude IPPS moci pro tento účel zpracovávat Vaše osobní údaje, tj. registrovat Vás na uvedenou debatu nebo akci.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů, které IPPS zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (např. na základě oprávněného zájmu IPPS pro prokázání Vámi uděleného souhlasu).

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

– kdykoliv odvolat udělený souhlas,

– požadovat po IPPS informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, tyto údaje aktualizovat nebo opravit,

– požádat IPPS o výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,

– požádat IPPS o omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování.

K výkonu těchto práv se na IPPS můžete obrátit písemně na adresu sídla IPPS nebo emailem na adresu office@politikaspolecnost.cz.

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je IPPS povinno tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů je IPPS oprávněno účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Institut pro politiku a společnost, z. s.

Sídlem: Babická 2329/2/2, Chodov, 149 00 Praha 4

Email: office@politikaspolecnost.cz