V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Stáž v Inštitúte pre politiku a spoločnosť som sa rozhodla absolvovať počas doktorandského štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prostredníctvom využitia programu Erasmus+.

Momentálne som študentkou politológie na treťom stupni štúdia a považovala som výber tohto typu stáže za skvelú skúsenosť do budúcna, čo sa mi aj potvrdilo. Pred nástupom na stáž som nevedela veľa o práci think tankov. Pri budúcom hľadaní pracovného uplatnenia by som niečo podobné považovala za veľmi atraktívne.

Stáž v Inštitúte som absolvovala počas letných mesiacov, čo sa odrazilo i v celkovej náplni a obsahu práce. Počas iných mesiacov v roku vyzerá práca v Inštitúte zrejme úplne inak. Pracovný čas som si však mohla určiť podľa seba, je to pomerne flexibilné, čo považujem za veľké plus, pretože podľa môjho názoru sa to odráža i v efektivite a kvalite odvedenej práce. Okrem toho by som veľmi vyzdvihla i celkovú pracovnú atmosféru a skvelý kolektív a kolegov, vďaka čomu bola stáž veľmi dobrá. Počas môjho pôsobenia na Inštitúte som sa venovala prevažne analýzam a písaniu policy paperov, ktoré sú zverejnené i na oficiálnej internetovej stránke. Ako doktorandka mám množstvo skúseností s písaním odborných textov a výstupov, čím bola pre mňa náplň stáže úplne vyhovujúca. Okrem toho som spolupracovala na výskume s K. Sálom orientovanom na analýzu ľavicových, sociálno-demokratických strán.

Stáž v Inštitúte považujem za výbornú voľbu, avšak jediný nedostatok vidím práve v tom, že som ju absolvovala počas letných mesiacov, kedy je tej práce oveľa menej, a nemala som tak možnosť podieľať sa a zapojiť do iných aktivít Inštitútu, ako sú rôzne konferencie, debaty, či bussiness breakfast.