V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Moje stáž v Institutu pro politiku a společnost proběhla od 1. července do 31. srpna 2018. Přihlásil jsem se na ni, protože jsem chtěl získat nové praktické zkušenosti v oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, které studuji a zvýšit tak moji uplatnitelnost v oboru po ukončení vysokoškolského studia. Prostředí politického think-tanku věnujícího se české politice a organizaci mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz se mi jevilo jako vhodné místo pro získání těchhle nových zkušeností.

Během mé stáže v letních měsících jsem se v Institutu věnoval zejména úpravám kontaktů, jejich třídění a vyhledávaní nových kontaktů, psaním policy paperů na různá aktuální témata světové a evropské politiky ale i politiky české anebo tématům úzce souvisejícím s českou politikou. Mezi moje další zadání patřili překlady textů z českého jazyka do angličtiny a naopak, pozývaní hostů na diskuse, pomoc s každodenními úlohami institutu a asistence dalším pracovníkům institutu s jejich prací.

Za největší přínosy stáže považuji propojení mých teoretických znalostí vysokoškolského studia s praxí, možnost publikační činnosti pod odborným vedením členů think-tanku a možnost spolupracovat s nejužším vedením think-tanku. Naučil jsem se pracovat s tabulkami, psát články a dělat reference ke zdrojům jiným způsobem, než jsem byl do teď zvyklý, psát oficiální emaily a pozvánky na diskuze a konference ve jménu organizace. Během stáže jsem si zdokonalil také své jazykové schopnosti v psané i komunikační angličtině jako i v českém jazyce. Dalším přínosem byl flexibilní pracovní doba během týdne což mi umožnilo naučit se líp hlídat svůj časový management. Také jsem se více zorientoval v problematice české politické scény, aktuálních problémech a výzvách v české společnosti a nejpalčivějších tématech v České republice k čemuž přispěl monitoring a psaní podkladů na vybraná aktuální témata. Kromě těchto úloh jsem se věnoval i další výpomoci s administrativními úkony a vizuálnímu zpracovávání materiálů pro think-tank.

Stáž mi umožnila i práci v týmu spolu s dalšími studenty a stážisty a také s pracovníky institutu. Zejména oceňuji ochotu a přátelský přístup dlouhodobějších členů institutu, který mi vždy pomohli a poradili v případě, že jsem si nebyl něčím jistý, nebo jsem neuměl z nějakého důvodu splnit úlohu, která mi byla zadána a měli trpělivost a snahu pomoci všem stážistům.