Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. Níže naleznete informace o zpracování Vaší emailové adresy Institutem pro politiku a společnost, z. s. (dále jen „IPPS“) za účelem rozesílání newsletterů.

Jaké osobní údaje o Vás bude IPPS zpracovávat a pro jaký účel je bude používat?

IPPS bude zpracovávat Vaši emailovou adresu za účelem zasílání informací o činnosti IPPS a pozvánek na akce pořádané IPPS prostřednictvím emailových zpráv.

Po jakou dobu bude IPPS Vaši emailovou adresu zpracovávat?

IPPS bude Vaší emailovou adresu zpracovávat do doby, než Váš souhlas se zasíláním newsletterů odeberete. Souhlas můžete jednoduše odvolat dle níže uvedeného postupu nebo v každém obdrženém emailu.

Jak bude IPPS nakládat s Vaší emailovou adresou?

IPPS bude Vaši emailovou adresu zpracovávat v automatizované podobě. Pro automatizované zpracování využívá IPPS především služby Google Drive, jehož provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

K Vaší emailové adrese budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci IPPS. K Vaší emailové adrese mohou mít dále přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná o třetí osoby, které pro IPPS zpracovávají pro daný účel Vaši emailovou adresu. K Vaší emailové adrese takto mohou mít přístup poskytovatelé externích služeb pro IPPS, zejména poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, marketingových a analytický služeb. Tito zpracovatelé budou též dostatečně chránit Vaše osobní údaje a jejich bude splňovat všechny požadavky Nařízení EU
č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Přístup k Vaší emailové adrese budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Při zpracování Vaší emailové adresy nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování a Vaše osobní údaje nebudou zasílány primárně mimo EU. S ohledem na obvykle užívané systémy se však může stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat.

Poučení o Vašich právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vaší emailové adresy je zcela dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu sídla IPPS nebo na email office@politikaspolecnost.cz.

V případě, že udělený souhlas odvoláte, nehrozí Vám žádná sankce. Pokud tak ale učiníte, nebude IPPS moci pro tento účel zpracovávat Vaší emailovou adresu, tj. nadále Vám zasílat informace o činnosti IPPS a pozvánky na akce pořádané IPPS.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vaší emailové adresy, kterou IPPS zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (např. na základě oprávněného zájmu IPPS pro prokázání Vámi uděleného souhlasu).

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

– kdykoliv odvolat udělený souhlas,

– požadovat po IPPS informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, tyto údaje aktualizovat nebo opravit,

– požádat IPPS o výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,

– požádat IPPS o omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování.

K výkonu těchto práv se na IPPS můžete obrátit písemně na adresu sídla IPPS nebo emailem na adresu office@politikaspolecnost.cz.

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je IPPS povinno tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů je IPPS oprávněno účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Institut pro politiku a společnost, z. s.

Sídlem Babická 2329/2/2, Chodov, 149 00 Praha 4

email.: office@politikaspolecnost.cz